voorwaarden, COOKIE BELEID en privacybeleid.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

IDENTITEIT VERKOPER

Sybarite Distillery BV

Galgestraat 27

2800 Mechelen

BTW BE 0736.371.441

info@sybaritedistillery.com

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van Product. Bij het plaatsen van een bestelling accepteert Koper deze Algemene Verkoopsvoorwaarden expliciet en gaat akkoord met de toepassing ervan, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. De algemene of bijzondere voorwaarden van Koper worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Verkoper aanvaard zijn.

Verkoper behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden die op het moment van de bestelling bestond, blijft van toepassing tussen Koper en Verkoper met betrekking tot de aankoop.

PRIJS

De prijzen van het Product worden vermeld op de Website en zijn vastgesteld op het moment van bestellen. Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s uitgedrukt, steeds inclusief BTW en andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere kosten, zoals verzendkosten, worden afzonderlijk vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het Product zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

AANBOD EN AANVAARDING

Ondanks het feit dat de website en de beschrijving van het Product, de kenmerken en de illustraties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Verkoper niet. Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer Koper specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij Koper om vooraf contact op te nemen via de Website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Verkoper. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voorvloeit uit het tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn van het Product.

Door via de website te bestellen bevestigt de Koper dat hij de wettelijke leeftijd van achttien (18) jaar heeft bereikt en dat de Koper wettelijk toestemming heeft om alcoholische dranken te kopen. In overeenstemming met artikel 6, afdeling 6 van de Belgische wet inzake de bescherming van de gezondheid van de gebruiker met betrekking tot levensmiddelen en andere producten, kan de Verkoper de Koper vragen om te bewijzen dat de Koper ouder is dan achttien (18) jaar.

Koper aanvaardt het aanbod van de Verkoper door de bestelling via de website te plaatsen. Deze aankoop is bindend. De Verkoper stuurt binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen een orderbevestiging naar het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de aankoop van de Koper al dan niet te aanvaarden. De aankoop kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

- de Koper verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;

- de Koper tracht meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;

- de Koper maakt gebruik van andermans identiteit, van volmachten of tijdelijke e-mailadressen;

- de Koper komt één of meerdere in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of Verkoper kan redelijkerwijze aannemen dat de Koper een dergelijke verplichting niet zal nakomen; of

- Elke andere reden op grond waarvan Verkoper redelijkerwijze kan oordelen dat de aankoop niet aanvaard kan worden.

BETALING

Tenzij anders overeengekomen, aanvaardt de Verkoper alleen voorafbetaling via de Website. Verkoper aanvaardt betaling van het Product via creditcard and Bancontact. 

Als Koper onjuistheden opmerkt in zijn betaalgegevens of iets verdachts opmerkt tijdens zijn betaling, dient de Verkoper dit onmiddellijk te melden aan de Verkoper via info@sybaritedistillery.com.

SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Verkoper beschikt, is de Koper ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Koper van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het geleverde Product blijft tot op het moment van gehele betaling door de Koper, de exclusieve eigendom van Verkoper, alhoewel het risico op verlies of schade wordt overgedragen aan de Koper zodra Koper (of een door Koper aangewezen derde partij) de producten fysiek heeft ontvangen. De leveringsverplichting van de Verkoper is opgeschort tot op het moment van volledige betaling door de Koper.

De Koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbindt de Koper zich ertoe de Verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een eventuele inbeslagneming door een derde van geleverd Product.

LEVERING

Het Product worden geleverd aan de Koper na betaling op het door Koper bij de bestelling aangegeven adres. De Verkoper doet alle redelijke inspanningen om het Product te leveren binnen 7 werkdagen na datum van bestelling. Wegens externe omstandigheden kan het langer duren. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de levering kan worden gedaan op de afgesproken locatie in aanwezigheid van Koper of in aanwezigheid van een door Koper aangewezen derde partij. Levering heeft plaatsgevonden zodra het bestelde Product voor het eerst aan de Koper is aangeboden. Als een aangeboden levering niet succesvol is als gevolg van een tekortkoming van de Koper of een tekortkoming van een derde partij aangewezen door de Koper, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig op kosten de Koper.

HERROEPINGSRECHT

Als de Consument online Product koopt (behalve voor de uitzonderingen die hieronder opgesomd zijn), heeft de Consument gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering het recht om te beslissen dat hij het Product niet wenst houden.

Indien de Consument van dit herroepingsrecht gebruik wil maken, dan moet de Verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Deze notificatie moet gebeuren via het ‘Modelformulier Herroeping’, dat op de Website kan worden teruggevonden en dit binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering via info@sybaritedistillery.com.

De Consument kan de bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen binnen 14 kalenderdagen (de kosten voor de verzending komen voor rekening van de Consument). Binnen de 30 kalenderdagen nadat de Verkoper de bestelling teruggekregen heeft, betaalt de Verkoper de Consument de volledige aankoopprijs van het teruggestuurde Product, exclusief de oorspronkelijke leveringskosten, terug.

Tijdens de eerste 14 kalenderdagen na de dag van de ontvangst van de levering verwacht de Verkoper dat de Consument zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking indien de Consument van plan is het Product eventueel terug te sturen. Als de Consument het Product nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag de Koper ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het Product wenst te behouden. Gezien de aard van het Product mogen teruggestuurde goederen niet gebruikt zijn. Dit impliceert onder meer dat de verpakkingen in goede staat zijn en niet beschadigd zijn (bv. de zegels moeten nog intact zijn).


Als de Consument de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking en rekening houdende met de instructies van de Verkoper.

Als het Product terugstuurt is de Consument verantwoordelijk voor het transport en de kosten hiervan. Het herroepingsrecht is pas geldig uitgeoefend wanneer de Verkoper het Product terug heeft ontvangen en het Product in goede staat is (zoals hierboven omschreven). Als het Product (geheel of gedeeltelijk) verloren of beschadigd raken in het transport, of die niet voldoen aan de hogervermelde voorwaarden, kan de Verkoper de Consument niet vergoeden.

GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de Consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen als een defect wordt gevonden in het geleverde Product binnen 2 jaar na levering. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consument wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Consument thuis zijn afgeleverd, dient de Consument contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Verkoper.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Consument de Verkoper zo snel mogelijk inlichten via de website info@sybaritedistillery.com. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

Deze garantie dekt de vervanging van het defecte Product. Indien vervanging echter niet mogelijk is, onredelijk is voor de Verkoper of ernstige overlast veroorzaakt voor de Consument, verbindt de Verkoper er zich toe een passende prijsverlaging toe te staan of, in geval van een ernstig defect, de overeenkomst te ontbinden en de volledige prijs terug te betalen, op voorwaarde dat het Product wordt geretourneerd.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van het verwijderen van het zegel of na het verwijderen of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van de productseries of ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Consument.

KLANTENDIENST

De klantendienst van de Verkoper is bereikbaar via e-mail op info@sybaritedistillery.com of per post op het volgende adres: Galgestraat 27, 2800 Mechelen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de Koper heeft betaald voor het Product, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid. Voor zover toegestaan door de wetgeving, is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade.

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de Koper worden verwerkt door de Verkoper overeenkomstig het Privacybeleid.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De Website, logo’s, teksten, foto’s, merken, namen en in het algemeen alle communicatie van de Verkoper zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij de Verkoper, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de Koper bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.

OVERMACHT

In geval van overmacht Is de Verkoper niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan Verkoper ofwel zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de Koper beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van de partijen die de nakoming van de contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Dit betreft onder meer, maar is niet beperkt tot, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Indien de overmachtsituatie langer duurt dan twee (2) maanden, is elke partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door de wederpartij schriftelijk in kennis te stellen, zonder dat de partijen elkaar hiervoor een vergoeding verschuldigd zijn (afgezien van de terugbetaling van enig Product al betaald door Koper maar nog niet geleverd).

GELDIGHEID

Indien een bepaling van deze Algemene Verkoopswoorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Verkoper om één van de in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

TOEPASSELIJK RECHT- BEVOEGDE RECHTBANK bij GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten die worden afgesloten met toepassing van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Voor zover toegelaten onder toepasselijk recht, valt elk geschil met betrekking tot de interpretatie of toepassing van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken waar het hoofdkantoor van Verkoper gevestigd is.

DEFINITIES

"Algemene Verkoopvoorwaarden": deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen Koper en Verkoper bij de aankoop van Product;

"Consument": iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

"Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met Verkoper staat of komt te staan, maar niet beperkt tot Consument;

"Overeenkomst": elke overeenkomst waarbij de Verkoper zich ertoe verbindt de producten aan Koper te leveren en Koper verbindt zich ertoe de door Verkoper geleverde producten te ontvangen en te betalen met inachtname van deze Algemene Verkoopvoorwaarden;

"Partij/Partijen": Koper en/of Verkoper;

"Product": alle goederen te koop aangeboden op "vertigogin.com”;

"Verkoper”: Sybarite Distillery BV, zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden;

"Website": www.vertigogin.com


 

Modelformulier Herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Sybarite Distillery BV

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/ontvangen op (*):

Naam/namen Consument(en):

Adres Consument :

Handtekening van de consument:

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


 

Gebruiksvoorwaarden Website

Lees deze Gebruiksvoorwaarden Website aandachtig door voordat u de Website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze Website.

1. TOEPASSELIJKHEID

Deze Gebruiksvoorwaarden Website zijn van toepassing op elk gebruik van de Website. Door uzelf toegang te verschaffen tot de Website bevestigd u kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden Website.

2. BEHEERDER WEBSITE

Sybarite Distillery BV, Galgestraat 27, 2800 Mechelen (BTW BE 0736.371.441) is de beheerder van de Website (hierna ‘Beheerder’).

3. TOEGANG

Beheerder behoudt zich het recht voor om de toegang voor bezoekers die deze Gebruiksvoorwaarden Website niet naleven, eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

4. ACCOUNT

Om bestellingen te kunnen plaatsen op onze Website moet u ouder zijn dan 18 jaar. Indien blijkt dat u minderjarig bent, behoudt Beheerder zich het recht voor om de toegang tot de Website eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Beheerder heeft de inhoud van deze Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Beheerder garandeert niet dat de inhoud juist, actueel en volledig is. De inhoud is onderhevig aan wijzigingen en kan te allen tijde verwijderd worden. Beheerder is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

5.2. Beheerder stelt alles in werking om een permanent 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegang te verlenen tot de Website. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Beheerder echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Beheerder alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

6. 6. De INTELLECTUELE
EIGENDOMSBEHEER
is de exclusieve rechthebbende of de wettelijke verkrijger van het geheel van intellectuele eigendomsrechten dat aan de Website en de aangeboden dienst is verbonden. U verbindt zich er op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm toe om deze te kopiëren, te kopiëren, te exploiteren, te exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken, voor zover dit echt mogelijk is, behalve wanneer de Website bestaat, of een deel ervan, voor dit doel de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Beheerder is verkregen. Deze elementen omvatten het merk, de teksten, de software, de databanken, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo's, de grafische elementen en de illustraties, de grafieken, de muziek, de slogans en de lay-outs en elkaar voor bescherming in aanmerking komende elementen.

7. PRIVACY-BELEID

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met deze Website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van de Beheerder. Deze Gebruiksvoorwaarden Website zijn onderworpen aan het Privacybeleid zoals weergegeven op deze Website.

8. LINKS

Deze Website kan links naar internet websites van derden bevatten. Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt Beheerder geen verantwoordelijkheid. Het Privacybeleid van Beheerder is niet van toepassing op het verwerken van uw persoonlijke gegevens via deze websites van derden. 

9. TOEPASSELIJK RECHT en BEVOEGDE RECHTBANK

Op deze Gebruiksvoorwaarden Website is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden Website, zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in Mechelen. 


 

COOKIE BELEID

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


 

PRIVACYBELEID

Sybarite Distillery BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Sybarite Distillery BV op info@sybaritedistillery.com.

VERWERKINGSDOELEINDEN

Sybarite Distillery BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming) of (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

BEWAARPERIODE

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@sybaritedistillery.com

mits bewijs van de identiteit van de klant

DIRECT MARKETING

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

KLACHT

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).